Stadion Miejski
im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Targu
Język:
Czcionka:
Kontrast:

Regulamin stadionu

Postanowienia wstępne

 1. Stadion miejski przy ul. Kolejowej 161 w Nowym Targu wchodzi w skład obiektów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu w skrócie MCSiR Nowy Targ.
 2. Przed skorzystaniem z obiektu należy zapoznać się z regulaminem oraz wszystkimi instrukcjami użytkowania udostępnionych urządzeń. Wstęp oznacza akceptację postanowień regulaminu.
 3. Rezerwacji obiektu należy dokonywać z wyprzedzeniem u obsługi obiektu, pod numerem telefonu  18 263 47 28 lub w siedzibie MCSiR Nowy Targ.
 4. Na stadionie znajduje się:
  • boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią,
  • bieżnia lekkoatletyczna z poliuretanu,
  • boisko wielofunkcyjne z poliuretanu,
  • urządzenia lekkoatletyczne (skocznia w dal, skocznia wzwyż),
 5. Na całym obiekcie zabrania się rozniecania ognia, palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych.
 6. Obsługa obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu i nakazać jego opuszczenie.
 7. Zajęcia grup szkolnych lub sportowych korzystających z obiektu mogą odbywać się jedynie w obecności nauczyciela (instruktora, trenera).
 8. Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób korzystających z obiektu w grupach zorganizowanych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia i opiekun grupy.
 9. Za bezpieczeństwo podczas zawodów, meczu, imprezy odpowiedzialność ponosi organizator.
 10. Korzystający z obiektu zobowiązani są do zachowania czystości, porządku, przestrzegania przepisów BHP, p.poż. oraz wykonywania poleceń obsługi obiektu.
 11. Opłaty, usterki, czas i sposobu wykorzystania obiektu oraz ilość osób przebywających na obiekcie należy zgłaszać obsłudze obiektu przed rozpoczęciem zajęć.

Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią

 1. Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią nie jest miejscem powszechnie dostępnym. Pierwszeństwo w korzystaniu z niego mają uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji oraz odpłatności zgodnej z obowiązującym cennikiem.
 2. Boisko piłkarskie czynne codziennie w godzinach od 8.00 do 22.00 dla uczestników dokonujących rezerwacje.

 3. MCSiR Nowy Targ zastrzega sobie prawo do udostępnienia boiska w tym samym czasie kilku grupom o ile zajęcia nie kolidują ze sobą.
 4. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego, tj. obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego lub obuwie typu halowego.
 5. Z boiska należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób niezagrażający innym użytkownikom obiektu. Korzystający ponoszą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
 6. Na terenie boiska zakazuje się:
  • używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
  • wprowadzania, wjazdu i użytkowania wszelkich pojazdów, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.,
  • wprowadzania zwierząt,
  • dewastacji lub uszkodzeń urządzeń sportowych i płyty boiska,
  • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  • przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  • korzystania z boiska bez zgody obsługi obiektu.

Bieżnia lekkoatletyczna z nawierzchnią poliuretanową

 1. Bieżnia jest miejscem ogólnodostępnym. Pierwszeństwo w korzystaniu z niej mają uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji oraz odpłatności zgodnej z obowiązującym cennikiem. Inne podmioty korzystają z bieżni tylko w wypadku, kiedy ta nie jest zarezerwowana.
 2. Z bieżni można korzystać codziennie w godz. 8.00 do zmroku późniejsze korzystanie jest możliwe po załączeniu oświetlenia treningowego, które jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. MCSiR Nowy Targ zastrzega sobie prawo do udostępnienia bieżni w tym samym czasie kilku grupom o ile zajęcia nie kolidują ze sobą.
 4. Warunkiem korzystania z bieżni jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego, tj. obuwie bez kolców i obuwie na płaskiej podeszwie przystosowane do biegania.
 5. Korzystanie z bieżni w ramach treningu nornic walking dozwolone tylko z kijkami, na których groty osłonięte są gumowymi nakładkami powszechnie nazywanymi „bucikami” czy „stopkami”.
 6. Podczas trwania treningu/zawodów na głównej płycie boiska ze sztuczną trawą korzystania z bieżni możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody obsługi obiektu. Każde wejście na bieżnie bez uzgodnienia tego z obsługą lub organizatorem treningu/zawodów traktowane jest, jako złamanie zasad niniejszego regulaminu.
 7. Podczas trwania treningu/zawodów na głównej płycie boiska ze sztuczną trawą korzystający z bieżni muszą zachować szczególną ostrożność i uwagę, aby nie doszło do wypadków, w tym celu należy trenować na bieżni w wyznaczonym i ustalonym miejscu z obsługą lub organizatorem treningu/zawodów.

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową

 1. Boisko wielofunkcyjne jest miejscem ogólnodostępnym odpłatnie zgodnie z cennikiem. Pierwszeństwo w korzystaniu z niego mają uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji.
 2. Z boiska wielofunkcyjnego można korzystać codziennie w godz. 8.00 do zmroku późniejsze korzystanie jest możliwe po załączeniu oświetlenia treningowego, które jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Warunkiem korzystania z boiska wielofunkcyjnego jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego, tj. obuwie bez kolców i obuwie na płaskiej podeszwie przystosowane do tego typu nawierzchni.

Urządzenia lekko atletyczne (skocznia w dal, skocznia wzwyż, rów z wodą)

 1. Inne urządzenia, o których mowa w niniejszym regulaminie nie są dostępne dla indywidualnych osób, korzystać mogą tylko osoby po wcześniejszej rezerwacji i okazaniem odpowiednich uprawnień do wykonywania ćwiczeń na danych urządzeniach (trener, instruktor LA czy nauczyciel WF).
 2. Samowolne korzystanie z urządzeń lekkoatletycznych może prowadzić do poważnych kontuzji lub nawet kalectwa.

Impreza / mecz / sparingi

 1. Wszystkie osoby przebywająca na terenie obiektu zobowiązana są stosować się do poleceń obsługi organizatora imprezy, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej.
 2. Wszystkie osoby wchodzące na obiekt mogą zostać poddane czynnościom polegającym na przeglądaniu zawartości bagażu i odzieży. Osoby odmawiające poddania się tym czynnościom nie zostaną wpuszczone na obiekt.
 3. W dniu przeprowadzanych imprez obiekt jest wyłączony z dostępności osób nieuprawnionych do czasu rozpoczęcia imprezy.
 4. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie w celach komercyjnych może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą organizatora imprezy i na zasadach przez niego ustalonych. Ograniczenia nie dotyczą czynności prowadzonych przez Policję w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.
 5. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu:
  • broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia,
  • materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
  • pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału,
  • alkoholu, środków odurzających i psychotropowych,
  • parasoli o ostrym zakończeniu,
  • materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne,
  • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
  • trąbek, wuwuzeli oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym,
  • wskaźników laserowych,
  • materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych przez organizatora imprezy lub MCSiR Nowy Targ.
 6. Zabrania się:
  • przebywania na terenie obiektu osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  • przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności oraz wejścia do miejsc i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy,
  • rzucania przedmiotami, mogącymi stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie obiektu,
  • głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.,
  • zanieczyszczania lub zaśmiecania obiektu,
  • rozniecania ognia,
  • używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem,
  • wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników,
  • umieszczania transparentów, flag lub innych przedmiotów w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia ewakuacyjne.
 7. Organizator imprezy lub MCSiR Nowy Targ zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na obiekcie szkody, w tym także naruszenie dobrego imienia i wizerunku.

Postanowienia końcowe

 1. MCSiR Nowy Targ zastrzega sobie prawo do rezerwacji lub wyłączenia określonych obszarów obiektu z użytkowania, co nie stanowi podstawy do obniżenia ceny lub zwrotu zapłaty za usługę.
 2. MCSiR Nowy Targ może odwołać zaplanowane zajęcia, trening, sparing, mecz po wcześniejszym poinformowaniu zainteresowanych.
 3. Osoby do lat 13 mogą wejść na obiekt w celach treningowych tylko towarzystwie trenera/instruktora lub pełnoletniego opiekuna prawnego, która ponosi za nią odpowiedzialność.
 4. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania oraz przebywania pod wpływem alkoholu i środków odurzających, palenia tytoniu, wprowadzania zwierząt, jeżdżenia na rowerze, rolkach, itp.
 5. Obiekt jest monitorowany.
 6. Zabrania się przebywania na obiekcie osób obcych i niezatrudnionych po godzinach otwarcia.
 7. MCSiR Nowy Targ nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy ciała powstałe podczas korzystania ze obiektu.
 8. MCSiR Nowy Targ nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie, w szczególności rzeczy wartościowe lub dokumenty, zagubione na terenie obiektu oraz utracone na skutek kradzieży.
 9. Korzystający z obiektu naruszający porządek i bezpieczeństwo ponoszą odpowiedzialność finansową za powstałe szkody, a w przypadku nieletnich ich rodzice lub opiekunowie.
 10. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
 11. Uwagi i wnioski należy kierować do obsługi obiektu lub Dyrektora MCSiR Nowy Targ.

zamknij [x]Ta strona korzysta z plików cookies.
Pliki cookies są zapisywane w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one zapisane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz zmienić te ustawienia. Więcej na temat cookies.